.
Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuSytuacja chorwackiego sektora wodno-kanalizacyjnego i gospodarki odpadami – skrót

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: | 2014-09-23 21:53:24
analizy rynkowe

WPHI w Zagrzebiu zlecił opracowanie raportu rynkowego na temat programu inwestycji środowiskowych w Chorwacji w latach 2014-2020 – oczyszczalnie ścieków, zakłady zagospodarowania odpadów, inwestycje związane z bezpieczeństwem przeciwpowodziowym. Poniżej przedstawiamy skrót tej analizy.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Rocznie w Chorwacji wytwarza się ok 1,67 mln ton odpadów komunalnych. W ostatnich latach maleje ilość odpadów wytwarzanych przez gospodarstwa domowe, lecz rośnie ilość odpadów przemysłowych. Statystyki w tej sferze nie są jednak zbyt precyzyjne – w niektórych rejonach podaje się jedynie wielkości szacunkowe, w innych na poczet odpadów komunalnych zalicza się również odpady budowlane, etc. Statystycznie na jednego mieszkańca Chorwacji przypada 390 kg odpadów na głowę. Na wybrzeżu ta średnia jest znacznie wyższa ze względu na licznych turystów. Dla porównania w Polsce w 2012 r. przypadało 312 kg, a średnia dla UE przekraczała 500 kg.

Chorwacja może się poszczycić dobrymi wynikami w realizacji unijnych celów dotyczących zapewnienia mieszkańcom zorganizowanego odbioru odpadów komunalnych. Cel założony na rok 2015 został w tej dziedzine osiągnięty już w roku 2007 i obecnie terytorium zamieszkałe przez 99 proc. obywateli kraju jest objęte zorganizowanym wywozem śmieci.

Na obecnym etapie jedynie 23 proc. śmieci komunalnych w Chorwacji to odpady segregowane. Odsetek ten jednak stale wzrasta. W przypadku odpadów z gospodarstw domowych  wynosi on 26 procent. 

Biodegradowalne odpady w Chorwacji to ok. 1,078 mln ton rocznie, z czego kompostowaniu poddaje się ok. 15 procent, a więc nie wypełnia się wymogów unijnych w tym zakresie. Odpady niebezpieczne to ok 45-60 tys. ton rocznie.

 Na 140 czynnych składowisk odpadów wywozi się rocznie ok. 1,38 mln ton śmieci komunalnych. Ze środków unijnych ma być rewitalizowanych ok. 300 wysypisk  na terenie całego kraju. Problemem są wysypiska nielegalne – ich liczbę szacuje się na 3 tysiące.

Podstawowym dokumentem strategicznym w sferze gospodarki odpadami  jest przyjęta w roku 2005 Strategia Gospodarki Odpadami , która obejmuje lata 2005-2025. Zgodnie z przyjętym przez rząd w 2007 r. krajowym planem implementacji ww. Strategii poszczególne jednostki samorządowe (żupanie) tworzą własne plany implementacyjne, zharmonizowane z planem krajowym. Obecnie system zarządzania odpadami komunalnymi przechodzi znaczącą transformację -  dokonuje się przejścia od zdecentralizowanych składowisk odpadów bez możliwości recyklingu, do scentralizowanych regionalnych zakładów zarządzania odpadami obsługujących obszar jednej lub - w niektórych przypadkach - kilku żupanii. Do 2025 r. planuje się objęcie praktycznie całego terytorium kraju zorganizowanym systemem odbioru odpadów.

Gospodarka ściekowa

Na obecnym etapie w Chorwacji do publicznych systemów kanalizacyjnych podłączone są budynki, w których mieszka 44 procent ludności kraju. Działa 108 oczyszczalni, które oczyszczają (w różnym stopniu) 62 procent ścieków. W 68 proc. ścieki pochodzą z gospodarstw domowych. Łącznie w Chorwacji wytwarza się prawie 400 mln m³ ścieków z czego w  2013 r. oczyszczono 295,3 mln m³.

Największym wyzwaniem w najbliższej przyszłości jest rozwiązanie problemu szlamu. Nie ma dokładnych danych na temat jego ilości i składu, lecz szacuje się, że jest to ok 60 tys. ton rocznie.

 W Chorwacji są 143 komunalne przedsiębiorstwa zajmujące się systemami zaopatrzenia w wodę. Odprowadzaniem ścieków zajmuje się 130 przedsiębiorstw. Część z nich to podmioty działające w obu tych sferach. Właścicielami przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych są lokalne samorządy.

W najbliższych latach na inwestycje w gospodarce wodno-ściekowej Chorwacji ma być przeznaczona kwota 1,4 mld EUR. Lista inwestycji priorytetowych liczy 39 pozycji. Inwestorami są głównie samorządy lokalne, a wykonawcy mają zostać wyłonieni w trybie przetargów publicznych. Zgodnie z obowiązującym prawem wszystkie zamówienia publiczne o wartości powyżej 66 tys. EUR muszą być udzielane w takim trybie.

Podstawowym dokumentem strategicznym w sferze gospodarki wodnej w Chorwacji jest Strategia Gospodarki Wodnej,  obejmująca lata 2007-2015. Aktualnie (wrzesień 2014 r.) chorwacki parlament pracuje nad przyjęciem kolejnej strategii.

 

Opracowanie: WPHI w Zagrzebiu, na podstawie raportu BIG Consulting Zagreb, na zlecenie w ramach Poddziałania 6.2.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013